• Kształcenie integracyjne, czyli wspólne nauczanie i wychowanie dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych ma na celu wspomaganie rozwoju obu grup wychowanków oraz budowanie między nimi prawidłowych relacji opartych na wzajemnej akceptacji i gotowości do współpracy. Do klas integracyjnych przyjmowane są dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych (niepełnosprawne ruchowo, niewidzące i niedowidzące, niesłyszące i słabosłyszące, niepełnosprawne intelektualnie, z autyzmem i Zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością sprzężoną). W zespole integracyjnym, liczącym od 15 do 20 uczniów, uczy się do 5 dzieci niepełnosprawnych oraz pracuje równocześnie dwóch pedagogów: nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej lub przedmiotu oraz nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne. Klasa integracyjna realizuje tę samą podstawę programową co inne klasy, jest oceniana zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania. Dzieci o specjalnych potrzebach mają dostosowane treści i wymagania do indywidualnych zaleceń i potrzeb. W szkole zatrudnieni są różni specjaliści: psycholog, logopeda, pedagog specjalny, którzy prowadzą zajęcia rewalidacyjne. Wszystko po to, by zapewnić optymalne warunki dla rozwoju uczącym się w nich dzieciom. Dzieci pełnosprawne natomiast obserwując swoich kolegów i koleżanki, przebywając z nimi w  klasie uczą się, że niepełnosprawność człowieka i będące jej następstwem trudności, nie musi być przeszkodą w dążeniu do celu, uczą się akceptować „inność”. Kształtują w sobie empatię, tolerancję, szacunek, zdolność niesienia bezinteresownej pomocy. Sprzyja to rozwojowi emocjonalnemu i społecznemu wszystkich dzieci. Wspólne nauczanie osób niepełnosprawnych z osobami pełnosprawnymi od najmłodszych lat niepodważalnie przynosi owocne skutki w ich dalszym życiu. Pozwala utrwalać pozytywne postawy wobec niepełnosprawnych i idei integracji oraz przyczynia się do wyeliminowania negatywnych stereotypów. Integracja odgrywa zatem bardzo ważną rolę w funkcjonowaniu społeczeństwa, ponieważ pełni nie tylko rolę wychowawczą, ale także uwrażliwia na problemy innych żyjących tuż obok nas, którymi może być sąsiad lub bliski współpracownik.

     W naszej szkole obecnie jest 50 uczniów z niepełnosprawnością. Uczy się w siedmiu klasach integracyjnych, które aktywnie uczestniczą w życiu całej społeczności szkolnej.

     W celu uwrażliwiania na potrzeby osób niepełnosprawnych dodatkowo prowadzimy lekcje wychowawcze o tej tematyce, organizujemy Igrzyska Integracyjne oraz  dni solidarności z autyzmem.

      

      

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Mińsku Mazowieckim
   • (+48) 25 758 95 47
   • ul. Budowlana 2 05-300 Mińsk Mazowiecki Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych